Statut

 STATUT KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W POZNANIU

 Rozdział I
 
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: ?Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. Stowarzyszenie” – nazywany w dalszym ciągu ?Klubem?.
§ 2.
Klub ma siedzibę w Poznaniu, a terenem jego działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Klub posiada osobowość prawną.
W rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami – art. 35) Klub jest organizacją katolicką, natomiast według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) jest stowarzyszeniem prywatnym wiernych (kan. 299).
Klub działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 roku ?Dz.U. Nr 79, poz. 855), postanowień niniejszego Statutu.
§ 4.
Klub używa pieczęci: ?Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. Stowarzyszenie?.
§ 5.
Patronem Klubu jest profesor Stanisław Kasznica.
§ 6.
Klub posiada duchowego doradcę w osobie asystenta kościelnego Klubu, zatwierdzonego przez Ordynariusza diecezji (art. 35 ustawy wymienionej w § 3 i kan. 324 § 2 KPK).
 
Rozdział II
 
Cele i środki działania
 
§ 7.
Celem działania Klubu jest:
a)     rozwijanie powołania każdego chrześcijanina do świętości będącej pełnią chrześcijańskiego życia,
b)     kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych w oparciu o naukę Kościoła,
c)     udział w ewangelizacji i uświęcaniu społeczeństwa,
d)    zaangażowanie w życie i rozwój Kościoła,
e)    udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym w poczuciu odpowiedzialności za naród i państwo polskie,
f)   niesienie pomocy duchowej i materialnej chorym, starcom i niepełnosprawnym oraz pomoc rodzinom wielodzietnym,
g)    przeciwstawianie się patologicznym zjawiskom społecznym.
§ 8.
  1. Klub realizuje swoje cele za pomocą:
a)     szerokich form działalności religijnej, naukowej, kulturalnej, oświatowej,
wychowawczej i wydawniczej,
b)     prowadzenia biblioteki i czytelni,
c)      współdziałania z innymi organizacjami i ruchami kościelnymi i katolickimi, a także
z organizacjami społecznymi i politycznymi krajowymi i zagranicznymi, o ile ich cele
i działalność nie są sprzeczne z celami Klubu,
d)     prowadzenie działalności edukacyjnej w tym szkół i kursów różnych rodzajów,
e)     prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej materialne podstawy dla osiągnięcia celów określonych w § 7.
Przedmiotem działalności może być w szczególności:
a.     drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
b.     sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
c.      sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
d.     sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
e.     wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
f.       wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
g.      działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
h.     wychowanie przedszkolne,
i.       szkoły podstawowe,
j.       gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych,
k.      szkoły policealne oraz wyższe,
l.       pozaszkolne formy edukacji,
m.   działalność wspomagająca edukację,
n.     działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
o.     działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
p.     artystyczna i literacka działalność twórcza,
q.     działalność obiektów kulturalnych,
r.      działalność bibliotek i archiwów.
  1. Klub może prowadzić działalność w każdym innym zakresie zgodnie z uchwałą Zarządu w celu realizacji celów Klubu.
  2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności
    w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działalności Klubu, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
Rozdział III
 
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 9.
Członkiem Klubu może być katolik, który żyje zgodnie z zasadami wiary i moralności katolickiej.
Członkowie Klubu dzielą się na:
a)     członków zwyczajnych,
b)     członków uczestników,
c)      członków wspierających,
d)     członków seniorów.
Członkowie mają prawo uczestniczyć w różnych formach działalności Klubu.
§ 10.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a)     realizowania w życiu społecznym i osobistym światopoglądu katolickiego,
b)     przestrzegania statutu i wewnętrznych norm organizacyjnych Klubu,
c)      czynnego udziału w działalności Klubu,
d)     regularnego płacenia składek,
e)     uczestniczenia w Walnych Zebraniach z prawem czynnego i biernego
prawa wyborczego.
§ 11.
Członek uczestnik na obowiązek:
a)     realizowania w życiu społecznym i osobistym światopoglądu katolickiego,
b)     przestrzegania statutu i wewnętrznych norm organizacyjnych Klubu,
c)      regularnego płacenia składek.
§ 12.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe poparcie moralne i materialne działalności Klubu. Do obowiązków członków wspierających należy realizowanie zadeklarowanej dobrowolnie formy pomocy rzeczowej, finansowej lub innej na rzecz Klubu.
§ 13.
Zarząd Klubu przyjmuje członków zwyczajnych, uczestników i członków wspierających na podstawie pisemnej deklaracji popartej podpisami dwóch członków wprowadzających.
Kandydata na członka zwyczajnego wprowadzają tylko członkowie zwyczajni.
§ 14.
Zarząd Klubu może obniżyć składkę lub zwolnić członka od płacenia składki uwzględniając jego osobiste warunki.
§ 15.
Zarząd Klubu pozbawia członkostwa osobę, która:
a)     zgłosi na piśmie swe wystąpienie z Klubu,
b)     nie płaci składek dłużej niż rok,
c)      nie wypełnia obowiązków członka lub w rażący sposób narusza przepisy statutu lub normy wewnętrzne Klubu,
d)     w rażący sposób publicznie narusza zasady wiary i moralności katolickiej.
Od decyzji Zarządu przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania decyzji.
§ 16.
Zarząd Klubu po pisemnym uprzedzeniu przenosi w stan członka uczestnika członka zwyczajnego, który nie bierze udziału w działalności Klubu, a w szczególności nie bierze udziału w Walnych Zebraniach Klubu. Członkowie zwyczajni, którzy z powodu wieku, długotrwałej choroby lub innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w życiu Klubu, mogą za ich zgodą zostać przeniesieni przez Zarząd do grona członków seniorów.
Członkowie seniorzy nie mają obowiązku uczestniczenia w Walnych Zebraniach i nie są wliczani do quorum niezbędnego dla ważności uchwał.
 
 
Rozdział IV
 
Władze i struktura Klubu
 
§ 17.
1.     Władzami Klubu są Walne Zebranie, Zarząd, Prezydium Zarządu oraz Komisja Rewizyjna.
2.     Ciałem doradczym Zarządu jest Rada Programowa, która przedstawia wnioski oraz opinie, a także propozycje dotyczące programu pracy Klubu.
3.     Członkowie Klubu działają w sekcjach.
§ 18.
Zarząd zwołuje Walne Zebrania w II kwartale każdego roku, zawiadamiając członków zwyczajnych pisemnie, z podaniem porządku obrad, najpóźniej 7 dni przed jego terminem. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 części członków zwyczajnych, w terminie 2 miesięcy od otrzymania żądania.
§ 19.
Do zakresu działalności Walnego Zebrania należy:
a)     wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej po upływie ich dwuletniej kadencji lub zmniejszeniu się liczby członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu poniżej pięciu, a Komisji Rewizyjnej poniżej trzech,
b)    odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnejrozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu i udzielanie Zarządowi rocznego Absolutorium,

c)      rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu i udzielanie Zarządowi rocznego Absolutorium,
d)     ustalanie wysokości składek członkowskich,
e)     ustalanie wytycznych działalności Klubu,
f)      rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu,
g)     decyzja we wszystkich sprawach Klubu przedłożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu,
h)     decyzja o przystąpieniu Klubu do innej organizacji,
i)       uchwalanie zmian statutu Klubu,
j)       podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zebranie,
k)     decyzja o rozwiązaniu Klubu.
§ 20.
Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
W braku obowiązkowej liczby członków w wyznaczonym terminie Zarząd otwiera zebranie w drugim terminie podanym w
zawiadomieniu. Zebranie to może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu lub o
rozwiązaniu Klubu, które wymagają większości 2/3 oddanych głosów. Głosowanie jest jawne, jednak wybór władz odbywa
się tajnie.
§ 21.
Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 członków zwyczajnych.
Zarząd ma prawo powierzać członkom Klubu określone czynności wykonawcze.
Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
którzy tworzą Prezydium Klubu.
§ 22.
Do zakresu działania Zarządu należy:
a)     dokooptowanie do składu Zarządu dalszych członków w liczbie 3, zachowując postanowienie §21,
b)     ustalenie rocznych planów pracy Klubu, uchwalenie budżetu i dokonywanie w nim zmian, realizowanie wytycznych działalności Klubu i uchwał Walnego Zebrania,
c)      powoływanie i rozwiązywanie sekcji Klubu, wyznaczanie ich kierowników, zatwierdzanie i kontrola ich działalności, powoływanie Rady Programowej w liczbie od 3 do 7 członków,
d)     przyjmowanie i wykluczanie członków, przenoszenie członków zwyczajnych do grona członków seniorów,
e)     uchwalanie regulaminów wewnętrznych: Walnego Zebrania, Zarządu, Prezydium, Sekcji, itp.,
f)      przyjmowanie zapisów i darowizn, nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, zaciąganie zobowiązań,
g)     rozstrzyganie sporów na tle działalności członków w Klubie,
h)     powierzanie członkom wykonywanie określonych czynności w imieniu Zarządu,
i)       zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych pozostających w sferze zainteresowania Klubu.
§ 23.
Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu. Do zakresu jego działalności należy:
a)     kierowanie działalnością Klubu w oparciu o ustalone plany,
b)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,
c)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
d)     dysponowanie funduszami i majątkiem Klubu w ramach budżetu,
e)     zawieranie umów, podpisywanie zobowiązań i pełnomocnictw,
f)      zwoływanie zebrań Zarządu co najmniej raz w miesiącu, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej w miesiącach lipcu i sierpniu, oraz składanie Zarządowi sprawozdania z wykonanych prac.
§ 24.
Do składania oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych konieczne jest działanie co najmniej dwóch osób, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.
W sprawach drobnej wagi Zarząd Klubu może upoważnić Prezesa lub innego członka Zarządu do podejmowania
jednoosobowo zobowiązań finansowych do określonej kwoty.
§ 25.
Zarząd i Prezydium podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 26.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a)     kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Klubu,
b)     kontrola gospodarki finansowej i majątkowej,
c)     składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności Klubu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,
d)    występowanie do Prezydium Zarządu z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu lub zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 27.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i ma prawo dokooptowania dalszych dwóch członków do liczby pięciu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę, którzy mają prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
                       
 
Rozdział V
 
Fundusze i majątek
 
§ 28.
Klub jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd
w ramach preliminarza budżetowego oraz przepisów statutu.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 29.
Majątek Klubu powstaje:
1)     ze składek członków,
2)     z darowizn, zapisów, dotacji, spadków i ofiarności publicznej,
3)     z działalności gospodarczej,
4)     z dochodu majątku Klubu.
 
Rozdział VI
 
Sekretariat Klubu
 
§ 30.
Zarząd Klubu może w ramach preliminarza budżetowego zatrudniać płatny personel pomocniczy.
Zarząd Klubu może Sekretarzowi ? członkowi Zarządu powierzyć pełnienie obowiązków sekretarza biura odpłatnie.
 
Rozdział VII
 
Rozwiązanie Klubu
 
§ 31.
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu, kwalifikowaną większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. W przypadku braku wymaganej liczby członków w ogłoszonym terminie Prezydium Klubu zobowiązane jest zwołać w terminie 2 miesięcy ponownie nadzwyczajne Walne Zebranie, które, bez względu na liczbę obecnych, podejmie uchwałę o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku Klubu na własność Archidiecezji Poznańskiej Kościoła Rzymsko ? Katolickiego.
 
Statut uchwalono na Walnym Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej w dniu 17 maja 2010 roku.
Podpisy:
Wojciech Celichowski – Przewodniczący Walnego Zebrania
Przemysław Alexandrowicz – Prezes Klubu